ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟ

Στρατιωτικές Σχολές

Προσόντα υποψηφίων για κατάταξη:

 • Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση με την εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ. 
 • Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση.
 • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε Πανελλαδικό επίπεδο για εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας.
 • Οι υποψήφιοι της σχολής Ικάρων να κατέχουν την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση).
 • Οι υποψήφιοι για τις ΣΣΕ, ΣΙ, ΣΝΔ, ΣΑΝ να μην έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος ενώ για τις ΣΣΑΣ, ΣΜΥ,ΣΜΥΝ,ΣΜΥΑ να μην έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής στις εξετάσεις
 • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να εκπληρώνουν αυτές ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος.
 • Να μην έχουν αποβληθεί από άλλο σώμα ή δημόσια υπηρεσία για λόγους πειθαρχίας.
 • Να έχουν ανάστημα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70μ και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60μ (χωρίς υποδήματα). Επιπλέον οι άνδρες υποψήφιοι της Σχολής Ικάρων (Ιπτάμενοι) να μην ξεπερνούν το 1,90μ και οι γυναίκες υποψήφιες να μην έχουν ύψος μικρότερο του 1,65 , έκαστοι με μέγιστο μήκος κορμού 1μ.
 • Να έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος, δηλαδή το πηλίκο του βάρους (σε Kg) προς το τετράγωνο του ύψους (σε m), οι άνδρες εντός των ορίων 19-27, οι γυναίκες εντός των ορίων 18-25.
 • Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για μία σειρά από αδικήματα (βλ. προκήρυξη).

Δικαιολογητικά υποψηφίων για κατάταξη:

 • Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό γέννησης ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό εκδίδεται από Δημόσια Αρχή και αποδεικνύει την Ιθαγένεια.
 • Φωτοαντίγραφο 2 όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή του δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας για όσους εκπληρώνουν ως στρατεύσιμοι τη στρατιωτική τους υποχρέωση). Αν τα στοιχεία έχουν μεταβληθεί , τότε δηλώνονται με δήλωση του Ν. 1599/1986)
 • Για τα επιπλέον δικαιολογητικά των Ειδικών Κατηγοριών βλ. προκήρυξη.

Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας: Για να έχει τη δυνατότητα ένας υποψήφιος να λάβει μέρος στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις

 • Συμπληρώνει και καταχωρεί εμπρόθεσμα Hλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.asei-assy.mil.gr/app/login. Στη συνέχεια εκτυπώνει και υπογράφει την εν λόγω Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής) και την μεταφορτώνει ηλεκτρονικά μαζί με πλήρη δικαιολογητικά. 
 • Ενημερώνεται από την σελίδα του Σώματος στο οποίο κατέθεσε την αίτηση για τυχόν ελλιπή δικαιολογητικά τα οποία και καταθέτει εμπρόθεσμα.
 • Ενημερώνεται για τον πίνακα δεκτών υποψηφίων στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις.
 • Εκτυπώνει το επισυναπτόμενο στην Προκήρυξη και στον Οδηγό Προκαταρκτικών Εξετάσεων του Φροντιστηρίου δελτίο υγειονομικής εξέτασης το οποίο στη συνέχεια συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο γιατρό. Οι εξετάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην Προκήρυξη και στον Οδηγό Προκαταρκτικών Εξετάσεων του Φροντιστηρίου, μπορούν να διενεργηθούν είτε σε Νοσηλευτικά ιδρύματα είτε από ιδιώτη γιατρό και πρέπει να έχουν γίνει εντός τριμήνου προ της ημερομηνίας παρουσίασης του υποψηφίου για τις Υγειονομικές Εξετάσεις.
 • Έχει μαζί του την πρώτη μέρα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων την αστυνομική του ταυτότητα καθώς και το δελτίο ταυτότητας του υποψηφίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι στη συνέχεια περνάνε από:
 • Υγειονομική Επιτροπή, όπου ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του το δελτίο υγειονομικής εξέτασης καθώς και τις Εργαστηριακές Εξετάσεις οι οποίες θα πρέπει να φέρουν φωτογραφία του υποψηφίου, ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού. 
 •  Ψυχομετρικές Εξετάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τέστ προσωπικότητας καθώς και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
 • Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος κριθεί ικανός, μέσα από τις αντίστοιχες εξετάσεις ΜΟΝΟ των Στρατιωτικών Σχολών, υποβάλει στην αρμόδια επιτροπή τη σχετική βεβαίωση ικανότητας.

Αθλητικές Δοκιμασίες

απαιτούμενες επιδόσεις

 

                ΑγώνισμαΣΣΕ (Όπλα), ΣΝΔ , ΣΜΥ (Όπλα), ΣΙ (Ιπτάμενοι)ΣΣΕ(Σώματα), ΣΣΑΣ,  ΣΜΥ (Σώματα), ΣΣΑΣ, ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ, ΣΙ(εκτός Ιπτάμενων)
Δρόμος 100m (1 προσπάθεια)                           16΄΄                                  17΄΄
Δρόμος 1000m
(1 προσπάθεια)
                         4΄ 20΄΄                                4΄ 30΄΄
Άλμα εις μήκος
(3 προσπάθειες)
                         3,60μ                                3,60μ
Άλμα εις ύψος
(3 προσπάθειες)
                         1,05μ                                 1,00μ
Ρίψη σφαίρας
(7,275Kg)
(3 προσπάθειες)
4,50 (μέσος όρος αριστερό – δεξί) 4,40 (μέσος όρος αριστερό – δεξί)
 Ελεύθερη κολύμβηση 50μ                            2΄                                     2΄

Δικαιολογητικά Επιτυχόντων

 • Αστυνομική Ταυτότητα.
 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου).
 • Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας, ότι ο υποψήφιος δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικός, το οποίο να έχει εκδοθεί τρεις μήνες το πολύ πριν την ημερομηνία υποβολής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο υποψήφιος δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος από εκτός του τόπου κατοικίας του Εισαγγελική Αρχή, και ότι δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του δίωξη ή ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο υποψήφιος δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. ή βεβαίωση διαγραφής από αυτό.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ για όσους υποψήφιους διαθέτουν.
 • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις του Λιμενικού Σώματος είτε ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Προκήρυξη ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ είτε απευθυνθείτε στο Φροντιστήριο Πρώτο! 

Στο Φροντιστήριο Πρώτο αναλαμβάνουμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλη τη διαδικασία συμμετοχής στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις, καθώς και στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος αφού έχει επιτύχει στη σχολή προτίμησης του!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Στρατιωτικές Σχολές ανατρέξτε στον νέο ολοκληρωμένο ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟ