ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟ

Προετοιμασία Υποψηφίων

Γενικές πληροφορίες

Η εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, την ΕΛ.ΑΣ., την Πυροσβεστική Ακαδημία και το Λιμενικό Σώμα προϋποθέτει την υποβολή των υποψηφίων σε προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ). Από το σχολικό έτος 2021-2022 οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα πραγματοποιούνται το φθινόπωρο του έτους που προηγείται του έτους συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

 

Ψυχομετρικές δοκιμασίες

Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων χωρίζονται σε γραπτές και προφορικές δοκιμασίες και περιλαμβάνουν:

  1. Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας.
  2. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων.
  3. Δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας.

Υγειονομικές εξετάσεις

Οι υγειονομικές εξετάσεις διενεργούνται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους το αντίστοιχο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης συμπληρωμένο είτε σε Νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι.) ή από ιδιώτη ιατρό, με την προϋπόθεση οι αντίστοιχες εξετάσεις να έχουν γίνει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος προ της ημερομηνίας παρουσίασης του υποψηφίου για τις ΠΚΕ και να είναι νόμιμα επικυρωμένες (φωτογραφία υποψηφίου – ημερομηνία – σφραγίδα ιατρού).

Αθλητικές δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι-ες των Πανελλαδικών Εξετάσεων που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, καθώς και την Πυροσβεστική Ακαδημία και το Λιμενικό Σώμα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις Σχολές προτιμήσεώς τους, εφόσον επιτύχουν τα όρια επίδοσης, που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξαρτήτως φύλου), για να κριθεί κατάλληλος:

ΑγωνίσματαΣ.Σ.Ε (Όπλα), Σ.Ν.Δ., Σ.Ι (Ιπτάμενοι), Σ.Μ.Υ. (Όπλα), Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό.Σ.Σ.Ε. (Σώματα), Σ.Μ.Υ.Ν, Σ.Ι. (εκτός Ιπτάμενων), Σ.Σ.Α.Σ, Σ.Μ.Υ. (Σώματα, Ελ. Αερ.), Σ.Α.Ν., Σ.Μ.Υ.Α.
Δρόμος 100m16 sec17 sec
Δρόμος 1000m4 min και 20 sec4 min και 30 sec
Άλμα σε ύψος1,05 m1,00 m
Άλμα σε μήκος3,60 m3,60 m
Ρίψη σφαίρας 7,275χλγ4,50 m4,40 m
Κολύμβηση2min τα 50m για Σ.Ν.Δ. ,Σ.Ι. (Ιπτάμενοι), Σ.Μ.Υ.Ν, Λιμενικό.
  • Οι υποψήφιοι-ες για τα αγωνίσματα δρόμου και την κολύμβηση έχουν δικαίωμα μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις δικαίωμα τριών (3) προσπαθειών.
  • Στη ρίψη σφαίρας ως τελική επίδοση υποψηφίου-ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους.
  • Υποψήφιος που θα αποτυγχάνει να επιτύχει κατώτερο όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ,ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ., ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Το Φροντιστήριο ΠΡΩΤΟ στη μακρόχρονη πορεία των 87 χρόνων στο χώρο της εκπαίδευσης έχει αποδείξει την υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητά του στην προετοιμασία των υποψηφίων για την επιτυχία τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών, της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος. Η προετοιμασία αυτή συνίσταται σε ένα πλήρες πρόγραμμα που περιλαμβάνει:

  • Έγκαιρη ενημέρωση για την ανακοίνωση της σχετικής προκήρυξης και διανομή της στους μαθητές μας σε έντυπη μορφή, για τα προγράμματα διενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων και για τα αποτελέσματα για την τελική επιλογή των υποψηφίων.
  • Καθοδήγηση των υποψηφίων για την προετοιμασία του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τη σωστή συμπλήρωση και την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής αίτησης.

Προσοχή: Οι ημερομηνίες, ο τόπος διεξαγωγής και η χρονική διάρκεια των δοκιμασιών καθώς και οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εξαρτώνται από τη σχολή ενδιαφέροντος του υποψηφίου. Για το λόγο αυτό έχουμε οργανώσει για εσάς έναν αναλυτικό ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ για κάθε σχολή προτίμησης σας.