ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟ

Πυροσβεστική Ακαδημία

Προσόντα υποψηφίων για κατάταξη:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν πάρει την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος.
 • Να μην υπερβαίνουν το 26 έτος της ηλικίας τους την 31 Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως.
 • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε Πανελλαδικό επίπεδο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Όσοι έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να τις έχουν αναβάλει νομίμως ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
 • Να μην έχουν αποβληθεί από άλλο σώμα ή δημόσια υπηρεσία.
 • Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για μία σειρά από αδικήματα (βλ, προκήρυξη).
 • Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
 • Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.
 • Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).
 • Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά υποψηφίων για κατάταξη:

 • Μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας στο πίσω μέρος της οποίας θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ευκρινώς.
 • Ένα φωτοαντίγραφο της αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις (του τρέχοντος έτους) , (αν δεν υπάρχει τότε φωτοαντίγραφο του δελτίου ή της βεβαίωσης συμμετοχής χωρίς νέα εξέταση από την οποία να προκύπτει ο κωδικός ΥΠΑΙΘ του υποψηφίου).
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή του δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός του διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου (Αν τα στοιχεία έχουν μεταβληθεί , τότε δηλώνονται με δήλωση του Ν. 1599/1986)
 • Αντίγραφο της αίτησης, θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής.
 • Για τα επιπλέον δικαιολογητικά των Ειδικών Κατηγοριών βλ. προκήρυξη.

Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας: Για να έχει τη δυνατότητα ένας υποψήφιος να λάβει μέρος στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις

 • Συμπληρώνει και καταχωρεί εμπρόθεσμα Hλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr. Στη συνέχεια εκτυπώνει την αίτηση.
 • Θεωρεί, πάνω στο αντίγραφο της αίτησης, το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία.
 • Είτε αποστέλλει ταχυδρομικά με φάκελο αλληλογραφίας και συστημένη επιστολή (η αποστολή με ιδιωτική εταιρεία ταχυδρομείου ισοδυναμεί με συστημένη επιστολή) , στην αναφερόμενη στην Προκήρυξη ταχυδρομική διεύθυνση όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά είτε μεταβαίνει αυτοπροσώπως στην παραπάνω διεύθυνση με τα δικαιολογητικά αυτά. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται είτε με mail είτε μέσω σχετικού πίνακα στην σελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος για την ορθότητα των δικαιολογητικών και αν χρειαστεί αποστέλλουν ηλεκτρονικά τυχόν ελλιπή δικαιολογητικά.
 • Εκτυπώνει το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης στο οποίο επικολλά φωτογραφία τύπου ταυτότητας και το οποίο συμπληρώνει σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την παρουσίασή του/της ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής. Οι εξετάσεις αυτές όπως περιγράφονται στην Προκήρυξη μπορούν να διενεργηθούν είτε σε κρατικά Νοσοκομεία είτε σε κρατικές μονάδες υγείας είτε σε ιδιωτικές μονάδες υγείας είτε σε ιδιώτες γιατρούς.
 • Όσοι υποψήφιοι λάβουν βεβαίωση ικανότητας (ΟΠΛΑ) από Στρατιωτική, Λιμενική ή Αστυνομική αρχή είτε την αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση epdiag@psnet.gr είτε την καταθέτουν αυτοπροσώπως την Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων λαμβάνοντας το αντίστοιχο αποδεικτικό εντός προκαθορισμένης ημερομηνίας. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν εκτυπώνουν δελτίο υγειονομικής εξέτασης.
 • Έχει μαζί του προσερχόμενος σε κάθε επιτροπή των προκαταρκτικών εξετάσεων την Αστυνομική του Ταυτότητα.(ή διαβατήριο ή βιβλιάριο υγείας ή δίπλωμα οδήγησης εφόσον αυτά έχουν σχετική φωτογραφία
 • Προσερχόμενος στην Υγειονομική Επιτροπή, κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης .Κάθε γνωμάτευση, πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του εκάστοτε Ιατρού.  Οι εργαστηριακές εξετάσεις – γνωματεύσεις επισυνάπτονται στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, εσώκλειστες σε φάκελο.  
 • Προσέρχεται στις Αθλητικές Δοκιμασίες στις οποίες οι απαιτούμενες επιδόσεις είναι:
   • Δρόμος 100m: 16΄΄ (μία προσπάθεια)
   • Δρόμος 1000m: 4΄20΄΄ (μία προσπάθεια)
   • Άλμα εις ύψος: 1,05 (τρεις προσπάθειες)
   • Άλμα εις μήκος: 3,60 (τρεις προσπάθειες)
   • Ρίψη σφαίρας (7,275 Κg) σε 4,50m κατά μέσο όρο (τρεις προσπάθειες)
   • Μεταφορά αλτήρων με λαβή για 100m (25 kg ανά χέρι): 50″ (μία προσπάθεια)
 • Προσέρχεται στις  Ψυχομετρικές Εξετάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τεστ προσωπικότητας καθώς και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Δικαιολογητικά Επιτυχόντων

 • Αστυνομική Ταυτότητα.
 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί μη παραπομπής σε δίκη , μη άσκησης ποινικής δίωξης , μη εγγραφής σε άλλο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
 • Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Αριθμό Στρατολογικού Μητρώου (ΑΣΜ), για όσους υποψήφιους διαθέτουν.
 • Λοιπά δικαιολογητικά τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής – κατάταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είτε ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Προκήρυξη Πυροσβεστικής Ακαδημίας είτε απευθυνθείτε στο Φροντιστήριο Πρώτο! 

Στο Φροντιστήριο Πρώτο αναλαμβάνουμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλη τη διαδικασία συμμετοχής στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις, καθώς και στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος αφού έχει επιτύχει στη σχολή προτίμησης του!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ανατρέξτε στον νέο ολοκληρωμένο ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟ!