ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟ

Λιμενικό Σώμα

Προσόντα υποψηφίων για κατάταξη:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες. 
 • Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους την 31 Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως.
 • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε Πανελλαδικό επίπεδο για εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας.
 • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να εκπληρώνουν αυτές ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος.
 • Να μην έχουν αποβληθεί από άλλο σώμα ή δημόσια υπηρεσία για λόγους πειθαρχίας.
 • Να έχουν ανάστημα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70 (χωρίς υποδήματα) και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 (χωρίς υποδήματα).
 • Να έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος, δηλαδή το πηλίκο του βάρους (σε Kg) προς το τετράγωνο του ύψους (σε m), οι άνδρες εντός των ορίων 19-27, οι γυναίκες εντός των ορίων 18-25.
 • Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 11/2014 (Α΄17), όπως ισχύει για τους υποψήφιους των Σχολών Στρατού Ξηράς (Όπλα)
 • Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για μία σειρά από αδικήματα (βλ. προκήρυξη).
 • Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
 • Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.
 • Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

Δικαιολογητικά υποψηφίων για κατάταξη:

 • Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας στο πίσω μέρος των οποίων θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ευκρινώς.
 • Φωτοαντίγραφο της αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις (του τρέχοντος έτους) , (αν δεν υπάρχει τότε φωτοαντίγραφο του δελτίου εξεταζομένου) ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των 2 προηγουμένων ετών από την οποία να προκύπτει ο κωδικός υποψηφίου ή φωτοαντίγραφο του δελτίου ή της βεβαίωσης εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή του δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας για όσους εκπληρώνουν ως στρατεύσιμοι τη στρατιωτική τους υποχρέωση). Αν τα στοιχεία έχουν μεταβληθεί , τότε δηλώνονται με δήλωση του Ν. 1599/1986)
 • Για τα επιπλέον δικαιολογητικά των Ειδικών Κατηγοριών βλ. προκήρυξη.

Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας: Για να έχει τη δυνατότητα ένας υποψήφιος να λάβει μέρος στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις

 • Συμπληρώνει και καταχωρεί εμπρόθεσμα Hλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στις σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής http://www.hcg.gr. Στη συνέχεια εκτυπώνει και υπογράφει την εν λόγω Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής)και την μεταφορτώνει ηλεκτρονικά μαζί με πλήρη δικαιολογητικά. 
 • Ενημερώνεται από την σελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για τυχόν ελλιπή δικαιολογητικά τα οποία και καταθέτει εμπρόθεσμα.
 • Ενημερώνεται από την σελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για τον πίνακα δεκτών υποψηφίων στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις.
 • Εκτυπώνει το επισυναπτόμενο στην Προκήρυξη και στον Οδηγό Προκαταρκτικών Εξετάσεων του Φροντιστηρίου δελτίο υγειονομικής εξέτασης το οποίο στη συνέχεια συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο γιατρό. Οι εξετάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην Προκήρυξη και στον Οδηγό Προκαταρκτικών Εξετάσεων του Φροντιστηρίου, μπορούν να διενεργηθούν είτε σε Νοσηλευτικά ιδρύματα είτε από ιδιώτη γιατρό και πρέπει να έχουν γίνει εντός τριμήνου προ της ημερομηνίας παρουσίασης του υποψηφίου για τις Υγειονομικές Εξετάσεις.
 • Έχει μαζί του την πρώτη μέρα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων την αστυνομική του ταυτότητα καθώς και το δελτίο ταυτότητας του υποψηφίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι στη συνέχεια περνάνε από:
  • Υγειονομική Επιτροπή, όπου ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του το δελτίο υγειονομικής εξέτασης καθώς και τις Εργαστηριακές Εξετάσεις οι οποίες θα πρέπει να φέρουν φωτογραφία του υποψηφίου, ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού. 
  • Αθλητικές Δοκιμασίες στις οποίες οι απαιτούμενες επιδόσεις  είναι
   • Δρόμος 100m: 16΄΄ (μία προσπάθεια)
   • Δρόμος 1000m: 4΄20΄΄ (μία προσπάθεια)
   • Άλμα εις ύψος: 1,05 (τρεις προσπάθειες)
   • Άλμα εις μήκος: 3,60 (τρεις προσπάθειες)
   • Ρίψη σφαίρας (7,275 Κg) σε 4,50m κατά μέσο όρο (τρεις προσπάθειες)
   • Ελεύθερη κολύμβηση 50m: 2΄ (μία προσπάθεια) 
  • Ψυχομετρικές Εξετάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τέστ προσωπικότητας καθώς και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
 • Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος κριθεί ικανός, μέσα από τις αντίστοιχες εξετάσεις ΜΟΝΟ των Στρατιωτικών Σχολών, υποβάλει στην αρμόδια επιτροπή τη σχετική βεβαίωση ικανότητας.
 • Το ύψος των ανδρών τουλάχιστον 1,70 και των γυναικών τουλάχιστον 1,63.

Δικαιολογητικά Επιτυχόντων

 • Αστυνομική Ταυτότητα.
 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου).
 • Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας, ότι ο υποψήφιος δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικός, το οποίο να έχει εκδοθεί τρεις μήνες το πολύ πριν την ημερομηνία υποβολής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο υποψήφιος δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος από εκτός του τόπου κατοικίας του Εισαγγελική Αρχή, και ότι δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του δίωξη ή ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο υποψήφιος δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. ή βεβαίωση διαγραφής από αυτό.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ για όσους υποψήφιους διαθέτουν.
 • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις του Λιμενικού Σώματος είτε ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Προκήρυξη Λιμενικού Σώματος είτε απευθυνθείτε στο Φροντιστήριο Πρώτο! 

Στο Φροντιστήριο Πρώτο αναλαμβάνουμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλη τη διαδικασία συμμετοχής στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις, καθώς και στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος αφού έχει επιτύχει στη σχολή προτίμησης του!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος ανατρέξτε στον νέο ολοκληρωμένο ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟ