ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟ

Αστυνομικές Σχολές

Προσόντα υποψηφίων για κατάταξη:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία. 
 • Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους την 31 Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως.
 • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε Πανελλαδικό επίπεδο για εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας.
 • Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
 • Να έχουν ανάστημα. οι άνδρες τουλάχιστον 1,70 (χωρίς υποδήματα) και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 (χωρίς υποδήματα).
 • Να έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος, δηλαδή το πηλίκο του βάρους (σε Kg) προς το τετράγωνο του ύψους (σε m), οι άνδρες εντός των ορίων 19-27, οι γυναίκες εντός των ορίων 18-25.
 • Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 11/2014 (Α΄17), όπως ισχύει για τους υποψήφιους των Σχολών Στρατού Ξηράς (Όπλα)
 • Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για μία σειρά από αδικήματα (βλ. προκήρυξη).
 • Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος στέρησης τους.
 • Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.
 • Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση.

Δικαιολογητικά υποψηφίων για κατάταξη:

 • Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας στο πίσω μέρος των οποίων θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ευκρινώς.
 • Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της Προκήρυξης Ελληνικής Αστυνομίας ότι έχουν τα ανωτέρω αναφερόμενα προσόντα.
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Αν τα στοιχεία έχουν μεταβληθεί, τότε δηλώνονται με δήλωση του Ν. 1599/1986). Οι ομογενείς υποβάλλον ευκρινές φωτοαντίγραφο του νόμιμου τίτλου παραμονής τους στην Ελλάδα.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Για τα επιπλέον δικαιολογητικά των Ειδικών Κατηγοριών βλέπε Προκήρυξη Ελληνικής Αστυνομίας.

Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας: Για να έχει τη δυνατότητα ένας υποψήφιος να λάβει μέρος στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις

 • Υποβάλλει αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσκομίζοντας παράλληλα το δελτίο εξεταζομένου του Υ.ΠΑΙ.Θ. και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή του νόμιμου τίτλου παραμονής (για τους ομογενείς) και συμπληρώνοντας ιδιοχείρως, παρουσία του Αξιωματικού υπηρεσίας, το έντυπο της δήλωσης συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 • Παραλαμβάνει από τον υπεύθυνο Αξιωματικό δελτίο υγειονομικής εξέτασης το οποίο στη συνέχεια συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο γιατρό. Οι εξετάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην Προκήρυξη και στον Οδηγό Προκαταρκτικών Εξετάσεων του Φροντιστηρίου, μπορούν να διενεργηθούν είτε σε Νοσηλευτικά ιδρύματα είτε από ιδιώτη γιατρό και πρέπει να έχουν γίνει εντός τριμήνου προ της ημερομηνίας παρουσίασης του υποψηφίου για τις Υγειονομικές Εξετάσεις.
 • Έχει μαζί του την πρώτη μέρα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων την αστυνομική του ταυτότητα καθώς και το δελτίο ταυτότητας του υποψηφίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι στη συνέχεια περνάνε από:
  • Υγειονομική Επιτροπή, όπου ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του το δελτίο υγειονομικής εξέτασης καθώς και τις Εργαστηριακές Εξετάσεις οι οποίες θα πρέπει να φέρουν φωτογραφία του υποψηφίου, ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού. 
  • Αθλητικές Δοκιμασίες στις οποίες οι απαιτούμενες επιδόσεις είναι
   • Δρόμος 100m: 16΄΄ (μία προσπάθεια)
   • Δρόμος 1000m: 4΄20΄΄ (μία προσπάθεια)
   • Άλμα εις ύψος: 1,05 (τρεις προσπάθειες)
   • Άλμα εις μήκος: 3,60 (τρεις προσπάθειες)
   • Ρίψη σφαίρας (7,275 Κg) σε 4,50m κατά μέσο όρο (τρεις προσπάθειες)
  • Ψυχομετρικές Εξετάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τέστ προσωπικότητας καθώς και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
 • Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος κριθεί ικανός, μέσα από τις αντίστοιχες εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή του Λιμενικού Σώματος, υποβάλει στην αρμόδια επιτροπή τη σχετική βεβαίωση ικανότητας.

Δικαιολογητικά Επιτυχόντων

 • Αστυνομική Ταυτότητα.
 • Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας, ότι ο υποψήφιος δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικός, το οποίο να έχει εκδοθεί τρεις μήνες το πολύ πριν την ημερομηνία υποβολής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο υποψήφιος δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος από εκτός του τόπου κατοικίας του Εισαγγελική Αρχή, και ότι δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του δίωξη ή ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο υποψήφιος δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. ή βεβαίωση διαγραφής από αυτό.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ για όσους υποψήφιους διαθέτουν.
 • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Προκήρυξη Ελληνικής Αστυνομίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Αστυνομικές Σχολές ανατρέξτε στον νέο ολοκληρωμένο ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟ