Για να υπολογίσετε τα μόριά σας, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΟΕΦΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.oefe.gr/credits-calculation_el.aspx?plink=credits-calculation_el&lang=el&services=1393

Υπολογισμός Μορίων

Οι  συντελεστές  βαρύτητας  καταργούνται  και  όλα  τα  μαθήματα έχουν την ίδια βαρύτητα.

Η πρόσβαση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση θα εξαρτάται κατά 90% από την επίδοση του κάθε μαθητή στα 4 μαθήματα που θα επιλέξει να εξεταστεί πανελλαδικά και 10% στη βαθμολογία του σχολείου. Ο τρόπος που θα υπολογίζονται τα μόρια περιγράφεται παρακάτω.

Βαθμός Απολυτηρίου

  • Για την  αναβάθμιση  των  ενδοσχολικών  εξετάσεων θα πραγματοποιείται  συνεργατική  λειτουργία  των  σχολικών  μονάδων. Συγκεκριμένα, τα σχολεία θα χωριστούν σε ομάδες, ανά Δήμο στις μεγάλες πόλεις και ανά Νομό στην επαρχία.
  • Τα θέματα σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα θα προετοιμάζονται από ομάδα διδασκόντων όλων των σχολείων  ανά  ομάδα  και  το  τελικό  διαγώνισμα  θα  προκύπτει  μετά  από  κλήρωση  ομάδας  θεμάτων  μέσα  από  ένα  μεγαλύτερο  πλήθος.
  • Τα θέματα  θα  στέλνονται  ηλεκτρονικά  στους  μαθητές των σχολείων της συγκεκριμένης ομάδας και η εξέταση θα είναι δίωρη. Επιτηρητές θα  είναι  οι καθηγητές  των  δημόσιων  σχολείων αλλά  διαφορετικής ειδικότητας από  την ειδικότητα των καθηγητών του εξεταζόμενου μαθήματος. Στα ιδιωτικά σχολεία οι επιτηρητές θα είναι ένας  από  το  δημόσιο  σχολείο  και  ένας  από  το  ιδιωτικό  σχολείο.
  • Τα γραπτά των  μαθητών, αφού  καλυφθούν τα ονόματα, θα βαθμολογούνται από καθηγητή άλλου σχολείου.

Για τα 4 γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα: ο βαθμός θα προκύπτει με βαρύτητα 40% για την τελική  ενδοσχολική  εξέταση  και  60%  για  τον  βαθμό  των  δύο  τετραμήνων.

 Για  τα  άλλα  μαθήματα:  ο  τελικός  βαθμός  θα  προκύπτει  κατά  100%  από  τον  βαθμό  των  δύο  τετραμήνων.

Ο  βαθμός  του  απολυτηρίου θα προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των μαθημάτων που θα διδάσκονται στην Γ΄ Λυκείου και θα προσμετράται σε ποσοστό 10% για την είσοδο του μαθητή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μόρια Εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο

Για τους μαθητές που θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές, ο βαθμός των πανελλαδικών εξετάσεων θα διαμορφωθεί κατά 90% από τον μέσο όρο των βαθμών τους στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και κατά 10% από τον βαθμό του απολυτηρίου.

[(Γ. Β.Π. · 0,9) + (Β.Απ. · 0,1)] · 100


Β.Απ.
= Βαθμός Απολυτηρίου = Μέσος όρος όλων των μαθημάτων που διδάσκονται στην Γ’ Λυκείου Γ.Β.Π. =  Γενικός Βαθμός Πρόσβασης = Μέσος όρος 4 μαθημάτων που αντιστοιχούν στο

Επιστημονικό Πεδίο.