Πρόγραμμα ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ PDF Εκτύπωση E-mail

Το πρόγραμμα ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ Σπουδών μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με το Άριστον Τεστ, προκειμένου να υποδείξει στον εξεταζόμενο τα ΑΕΙ - ΤΕΙ που αντιστοιχούν στην προσωπικότητά του, να τον ενημερώσει γι' αυτά, για τα αντίστοιχα επαγγέλματα και να του συμπληρώσει άμεσα και αξιόπιστα το μηχανογραφικό του δελτίο.

 

Τι περιλαμβάνει
 • πληροφορίες για όλες τις σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ (σκοπός - προγράμματα σπουδών - αγορά εργασίας - φωτογραφίες - νέα τμήματα - βάσεις - αναμενόμενες βάσεις - σύνδεση με site)

 • πληροφορίες για όλα τα αντίστοιχα επαγγέλματα: μονογραφίες - επαγγελματικά δικαιώματα - προοπτικές στην αγορά εργασίας σύμφωνα με την πεντάβαθμη κλίμακα.

 • πληροφορίες για όλα τα παραπάνω σε απόλυτη αντιστοίχιση με την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τισ ικανότητες - δεξιότητες του εξεταζόμενου ατόμου, εφόσον αυτό έχει κάνει το ΆΡΙΣΤΟΝ Τεστ.

 • πληροφορίες για όλα τα Τεχνικά Επαγγέλματα

 • υπολογισμό μορίων εισαγωγής και γενικού βαθμού πρόσβασης για μαθητές ενιαίου λυκείου

 • αναλυτική συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου για μαθητές ενιαίου λυκείου

 • γρήγορη συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου για μαθητές ενιαίου λυκείου

 • δυνατότητα ιεράρχησης σχολών ανά φθίνουσα σειρά μορίων, ανά εύρος μορίων, ανά πόλη. Ταξινόμηση σχολών σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις - δεξιότητες του μαθητή

 • συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου για μαθητές Τ.Ε.Ε.

 • υπολογισμός μορίων εισαγωγής για μαθητές Τ.Ε.Ε.

 • πληροφορίες για τις πόλεις και για τα τμήματα που φιλοξενεί η κάθε μία

 • πληροφορίες για τα ειδικά μαθήματα

 • αναζήτηση μεταπτυχιακών σπουδών σε Ελλάδα και εξωτερικό

 • σπουδές σε άλλες χώρες

 • πληροφορίες για υποτροφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 • δυνατότητα δικτυακής λειτουργίας του προγράμματος

 • συνεχής ενημέρωση - αναβάθμιση του προγράμματος μέσω Internet

 •