Διαδικασία Χορήγησης Γνωματεύσεων PDF Εκτύπωση E-mail

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΔΔΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1.Τα ΚΕΔΔΥ γνωματεύουν την προφορική εξέταση για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και αποφοίτων (των οποίων οι γνωματεύσεις που είχαν αποκτήσει από τα ΚΔΑΥ έχουν λήξει)  με δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία,  δυσαναγνωσία και  δυσορθογραφία. Επίσης τα ΚΕΔΔΥ γνωματεύουν και εισηγούνται τον τρόπο εξέτασης μαθητών και αποφοίτων με φάσμα αυτισμού, ο οποίος μπορεί να είναι προφορικός ή γραπτός. Εφόσον εισηγηθούν τον προφορικό τρόπο εξέτασης οι μαθητές και οι απόφοιτοι εξετάζονται μόνο προφορικά. Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), τα οποία χορηγούν τις γνωματεύσεις των προαναφερομένων μαθησιακών δυσκολιών, λειτουργούν στην Περιφέρεια της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το Λύκειο φοίτησης του μαθητή καθώς και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση  Εκπαίδευσης.

2. Γνωματεύσεις για τις προαναφερόμενες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  χορηγούνται και από τα αναγνωρισμένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ).

Διευκρινίζεται ότι οι απόφοιτοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες επαναξιολογούνται από τα ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) καθώς και τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) , εφόσον τους είχε χορηγηθεί η προηγούμενη γνωμάτευση από τα ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ). Η γνωμάτευση η οποία θα χορηγείται από τα οικεία ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ σε καμμία περίπτωση δεν θα παραπέμπει σε παλαιότερη χορηγηθείσα γνωμάτευση αλλά θα εκδίδεται νέα μετά από εξέταση από τον οικείο φορέα κατά το χρόνο της παραπομπής του.

Στην περίπτωση που ο απόφοιτος κατά τη  διάρκεια της φοίτησης του στο Λύκειο δεν έχει αξιολογηθεί από το ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ), τότε θα πρέπει να απευθυνθεί σε Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (ΙΠΔ), το οποίο αξιολογεί ενήλικες.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε εκδοθείσα γνωμάτευση των παραπάνω περιπτώσεων αναγράφεται ο χρόνος επαναξιολόγησης των μαθητών και αποφοίτων.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Νόμου 3699/2008 , όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) για τον μαθητή, δίδεται το δικαίωμα προσφυγής σε Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ). Η απόφαση της Δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική. Η Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) θα εδρεύει σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση όμως που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) για τον μαθητή και δεν έχει γίνει προσφυγή στη δευτεροβάθμια  ΕΔΕΑ, τότε υπερισχύει η γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ).